Vanedannende medicin

Der er indført skærpede retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin. Sovemedicin, beroligende medicin, ADHD-medicin og andet vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt fremmøde i klinikken

Receptfornyelse af vanedannende medicin kan ikke ske pr. telefon eller via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinjer.

Hensigten er såvel på kort sigt som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for, at vi dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

De nye retningslinjer betyder at vi i klinikken:

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne, også hvis denne er mangeårig.
  • Altid giver kørselsforbud, såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
  • Kun fornyer recepter på afhængighedsskabende medicin ved fremmøde i klinikken.

Fra 1/4 -2023 vil fornyelse ske ved en aftalt konsultation hos en sygeplejerske, hvis det drejer sig om vanlig medicin, udskrevet TIL TIDEN.

Hvis der er behov for justeringer, samt perioden for udskrivelse af ny recept ikke er overhold, vil fornyelse skulle foregå hos læge, ligesom der fortsat 1-2 gange årligt skal være en lægesamtale ang. den fortsatte brug af medicinen (den ene af disse gange forud gået af blodprøver m.m. )

Afhængighedsskabende medicin er:

  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale (herunder visse obstiperende midler, antiparkinson-midler, antihistaminer, præparater med virkning på centralnervesystemet og opioidholdige hostemidler).

Patientfolder om vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen vejledning